KAMIENICA GDYŃSKA
81-347 Gdynia, ul. Św. Wojciecha 10 U3

REJESTRACJA TELEFONICZNA kom. +48 602 21 30 41

Ankieta epidemiologiczna

28.05.2020

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z ze stanem epidemii związanej z wirusem SARS- CoV-2, niniejszym oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni (słownie: TAK/ NIE):

 

przebywałam/-em za granicą lub w regionie zwiększonego zachorowania na SARS CoV-2

 

miałam/-em kontakt z osobami z potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2

 

miałam/-em kontakt z osobami poddanymi kwarantannie

 

miałam/-em objawy infekcji tzn gorączkę, ból gardła, kaszel, katar, duszności, zapalenie spojówek

 

byłam/-em poddany kwarantannie

 

miałam/-em potwierdzone zakażenie SARS CoV-2

 

ktoś z domowników miał potwierdzone zakażenie/ przebywał na kwarantannie/ był za granicą

 

 

  • Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą.
  • Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie przeze mnie nieprawdziwych danych w wyżej wskazanym zakresie lub zatajenie danych o moim stanie zdrowia w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce (SARS-CoV-2 oraz COVID-19) może spowodować zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej.
  • Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

 

 

 

.........................................................................................

Data i podpis czytelny pacjenta/opiekuna prawnego